Etický kódex

AGGLU Int. s.r.o.

Účel

 • Etický kódex predstavuje súhrn etických a morálnych princípov, noriem a pravidiel, ktoré sú záväzné bez výnimky pre každého zamestnanca spoločnosti AGGLU Int. s.r.o. (ďalej len AG). Nerešpektovanie kódexu zo strany zamestnancov sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.
 • Cieľom Etického kódexu je zabezpečiť korektné správanie sa všetkých zamestnancov AG medzi sebou navzájom, voči zákazníkom, spoločnosti samotnej i  vonkajšiemu prostrediu a tým prispieť k tomu, aby sa AG stala dlhodobo uznávanou a dôveryhodnou spoločnosťou.
 • Cieľom Etického kódexu je tiež budovať pozitívny vzťah zamestnancov k značke AG.
 • AG vo svojich podnikateľských aktivitách dôsledne dodržiava všetky zákony, nariadenia a vyhlášky platné na území Slovenskej republiky a Európskej únie.
 • AG sa nedopúšťa korupcie, rešpektuje pravidlá hospodárskej súťaže a podporuje korektné podnikateľské prostredie.

Vystupovanie voči zamestnancom

 • AG dôsledne dodržiava Zákonník práce a všetky ostatné právne normy platiace v pracovnoprávnej oblasti.
 • AG si uvedomuje, že jej rozvoj závisí od odbornosti, poctivosti, zodpovednosti a lojality zamestnancov. Váži si každého zamestnanca, ktorý preukáže uvedené vlastnosti a dbá, aby všetci mali vytvorené optimálne podmienky na svoj ďalší odborný rast a dôstojné podmienky na prácu.
 • AG sa zaväzuje vyhnúť akejkoľvek diskriminácie pri prijímaní, odmeňovaní, kariérnom raste či uvoľňovaní zamestnancov.
 • AG dbá o to, aby systém odmeňovania zamestnancov bol odborný a spravodlivý.
 • AG dôsledne dodržiava všetky predpisy spojené s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci. Zároveň od každého zamestnanca požaduje, aby bezvýhradne rešpektoval bezpečnostné predpisy a normy a dbal, aby svojim konaním neohrozil seba, spoluzamestnancov alebo zákazníkov.
 • AG považuje za neprípustné, aby jej zamestnanci požívali alkohol či omamné látky počas pracovného času alebo pred nástupom do práce.
 • AG sa nebráni žiadnej konštruktívnej a slušnej kritike zo strany zamestnancov, ktorá prispieva k rozvoju spoločnosti, prípadne ju ochráni pred morálnou a materiálnou škodou.
 • AG garantuje, že nikto nebude diskriminovaný, ak informuje vedenie o nemorálnych alebo nelegálnych aktivitách, ktoré by sa vyskytli v spoločnosti.

Vystupovanie voči zákazníkom

 • AG je zákaznícky orientovaná spoločnosť a snaží sa urobiť všetko preto, aby bol zákazník s jej službami, dodávkami a servisom spokojný.
 • AG sa usiluje o dlhodobú spokojnosť svojich zákazníkov a preto musia byť jej služby a tovar spoľahlivé, kvalitné a za primeranú cenu.
 • Každý zamestnanec má povinnosť usilovať sa o získanie dôvery zákazníka a nikto nesmie s touto dôverou hazardovať. Preto sa vždy správa k zákazníkovi eticky, profesionálne, zdvorilo, čestne a ústretovo.
 • Ak nie je možné splniť zákazníkovo prianie alebo poskytnúť požadovanú službu či dodržať dohodnutý termín alebo iné podmienky, treba zákazníka čo najskôr a pravdivo informovať a hľadať riešenie, ktoré by bolo pre zákazníka prijateľné.
 • Zákazník obvykle nemá odborné znalosti, informácie a technické zručnosti ako zamestnanec AG a túto situáciu vo vzťahu k zákazníkovi nie je dovolené zneužívať, obzvlášť nie na uvedenie zákazníka do omylu s cieľom získať na jeho úkor prospech.
 • V prípade, ak je správanie zákazníka voči zamestnancovi vulgárne alebo urážlivé, má zamestnanec právo slušne ho požiadať o ukončenie komunikácie a riešiť vzniknutú situáciu prostredníctvom svojho nadriadeného.

Vystupovanie voči obchodným partnerom

 • AG dbá, aby si v podnikateľskom prostredí i vo verejnosti získala a udržala povesť spoľahlivej a dôveryhodnej spoločnosti. Preto sa k svojim obchodným partnerom správa vždy korektne, otvorene a čestne.
 • AG poskytuje svojim obchodným partnerom vždy pravdivé a úplné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o obchodnej alebo inej spolupráci. Pravdivosť a korektnosť očakáva i od svojich obchodných partnerov.
 • AG zachováva diskrétnosť o informáciách, ktoré získala od svojich obchodných partnerov.
 • AG sa zaväzuje vo vzťahu k svojim obchodným partnerom dodržiavať všetky dohodnuté zmluvy. Ak však nejaké nepredvídané okolnosti zabránia splneniu zmluvných podmienok, urýchlene informuje o tom príslušného partnera a hľadá riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre obe strany.

Vystupovanie voči konkurencii

AG považuje konkurenčné firmy za rovnocenných profesionálnych partnerov a hospodársku súťaž za prirodzenú súčasť podnikania. Rešpektuje a podporuje férové pravidlá konkurenčného boja a nedopúšťa sa nekalých praktík. Na domácom a zahraničnom trhu sa zásadne presadzuje iba vysokou kvalitou svojich produktov. So všetkými konkurentmi rokuje ako s rovnocennými subjektmi.

Zásady konania zamestnancov

1. Všeobecné zásady

 • Každý zamestnanec AG sa pri výkone svojho povolania správa čestne, riadi sa platnými zákonmi a vynakladá maximálne úsilie, aby odviedol kvalitnú prácu, priebežne sa vzdeláva a zdokonaľuje a riadi sa platnými zákonmi, predpismi a normami.
 • Každý zamestnanec AG je zároveň aj jej reprezentantom, preto v styku so zákazníkom a v obchodných rokovaniach koná tak, aby nepoškodil majetok a dobré meno spoločnosti.
 • Každý zamestnanec musí byť lojálny voči AG, pri svojej práci musí dbať na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti, je zákazníkov, obchodných partnerov a svojich spoluzamestnancov.

2. Etika komunikácie a vzájomné vzťahy zamestnancov

 • Každý zamestnanec AG pri komunikácii rešpektuje ľudskú dôstojnosť iného človeka, zásady slušného chovania a zákaz akejkoľvek diskriminácie.
 • Každý zamestnanec komunikuje so spoluzamestnancami, zákazníkmi a inými osobami zdvorilo, tolerantne a čestne.
 • Je neprípustná akákoľvek forma fyzického a psychického obťažovania vrátane sexuálneho obťažovania, ponižovania či ohovárania.
 • Zamestnanec sa správa tak, aby na pracovisku nevyvolával konflikty, prípadne sa im vyhol. Ak však vznikne problém alebo konflikt v medziľudských vzťahoch, musí vynaložiť všetko úsilie, aby sa tento konflikt vyriešil pokojným a kultúrnym spôsobom.
 • Zamestnanec sa vyhýba konfliktom so zákazníkmi. Ak predsa vznikne problém v komunikácii so zákazníkom a zamestnanec ho nevie sám vyriešiť, ihneď požiada o pomoc pri jeho riešení jeho nadriadeného.
 • Zamestnanec nadriadeným preukazuje primeranú úctu a rešpekt, svedomite, dôsledne a efektívne si plní zverené úlohy.
 • Nadriadený vo vzťahu k podriadeným pristupuje v plnej úcte a dôstojnosti, rozumne a spravodlivo rozdeľuje pracovné úlohy, hodnotí čestne, objektívne a spravodlivo, nezneužíva právomoci nadriadeného voči podriadeným.
 • Zamestnanci si navzájom prejavujú úctu a toleranciu, pomáhajú spolupracovníkom a vytvárajú dobrú atmosféru na pracovisku.
 • Ak výnimočne dôjde ku vzniku konfliktov, každý zamestnanec vyvíja maximálne úsilie, aby sa tieto konflikty  riešili vo vnútri spoločnosti.

3. Vystupovanie zamestnancov navonok, poskytovanie informácií

 • Na verejnosti poskytuje zamestnanec o AG len také informácie, ktoré sú verejne dostupné alebo sú určené na zverejnenie. Nie je dovolené bez výslovného súhlasu vedenia zverejňovať žiadne neverejné informácie, najmä informácie označené ako interné, dôverné alebo tajné.
 • Zamestnanec nesmie verejne poškodzovať dobré meno AG, manažmentu alebo iných zamestnancov a to najmä poskytovaním nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií.
 • Každý zamestnanec musí zachovávať mlčanlivosť o interných záležitostiach spoločnosti aj po skončení pracovného pomeru.
 • Ak sa zamestnanec angažuje v niektorej politickej strane alebo hnutí, robí tak ako súkromná osoba, a nie ako zamestnanec AG. Vykonávať súkromné politické aktivity v priestoroch AG alebo v pracovnom čase alebo v jej mene je neprípustné.

4. Konflikt záujmov, zneužitie informácií a postavenia

 • Konflikt záujmov vzniká vtedy, ak sa súkromný záujem zamestnanca dostane do rozporu s jeho pracovnými povinnosťami, záujmom AG alebo jej obchodných partnerov. Súkromný záujem zahrňuje akúkoľvek výhodu zamestnanca, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné vzťahy.
 • Každý zamestnanec je povinný predchádzať konfliktu záujmov.
 • Ak vznikne konflikt záujmov alebo ak má zamestnanec pochybnosti, či sa nedostane do konfliktu záujmov, písomne predloží žiadosť o riešenie priamemu nadriadenému.
 • Je zakázané zneužívať dôverné alebo iné informácie získané pri práci v spoločnosti pre vlastné podnikateľské činnosti alebo podnikateľské činnosti tretích osôb. Za dôverné sa považujú všetky informácie, ktoré nie sú AG zverejňované.
 • Zamestnanec môže vykonávať zárobkovú činnosť v zhodnom alebo príbuznom odbore súvisiacom s výkonom svojej práce alebo predmetom činnosti AG iba s predchádzajúcom písomným súhlasom spoločnosti.

5. Úplatky a dary

 • Zamestnanec AG nesmie poskytovať ani prijímať úplatky.
 • Zamestnanec AG sa vyhýba situáciám, ktoré by ho zaväzovali splniť nejakej osobe alebo firme želania v rozpore so záujmami AG alebo jej zákazníkov.
 • Zamestnanec nesmie prijať ani dar či inú výhodu od osôb, ktoré sú obchodnými partnermi spoločnosti alebo sa usilujú o to, aby sa nimi stali a ktoré by zamestnanca zaväzovali.
 • Pokiaľ sa dar nedá odmietnuť alebo jeho odmietnutie by bolo neúčelné, je zamestnanec povinný o dare informovať svojho nadriadeného a ak hodnota daru presiahne sumu 20 EUR, odovzdať ho spoločnosti.
 • Ak poskytnutie daru priamo súvisí s nákupom tovaru alebo služby, patrí takýto dar bez ohľadu na jeho hodnotu a povahu AG a zamestnanec je povinný oznámiť ho nadriadenému a odovzdať spoločnosti.
 • Obchodné obedy alebo večere, outdoorové akcie a iné podobné stretnutia nesmú prekročiť mieru primeranú postaveniu zamestnanca a významu prejednávanej veci, musí byť vopred schválené nadriadeným pracovníkom a účasť na nich nesmie zamestnanca zaväzovať alebo motivovať k rozhodnutiu alebo inému konaniu v prospech darcu.
 • Osoba, ktorá sa pokúsi o korupciu, musí na neprijateľnosť takéhoto jednania bezodkladne upozornená a pokiaľ to nerešpektuje, musia s ňou byť prerušené všetky obchodné kontakty.

6. Využívanie majetku AG

 • Zamestnanci chránia hmotný i nehmotný majetok AG. Majetok predstavujú zariadenia, stroje, prístroje, inventár, tovar, zásoby a pod., ale aj know-how, neverejné obchodné, ekonomické a technické informácie, licencie, práva a iné informácie.
 • Ak hrozí nebezpečenstvo vzniku škody na majetku spoločnosti, je každý zamestnanec povinný podľa svojich možností a schopností pokúsiť sa takúto škodu odvrátiť a pokiaľ to nie je v jeho silách, je povinný na takúto skutočnosť upozorniť svojich nadriadených alebo iné osoby, ktoré sú schopné takejto škode zabrániť alebo ju aspoň zmierniť.
 • Zamestnanci nepoužívajú majetok AG na súkromné účely. Pri používaní služobných telefónov, mobilov, áut, počítačov a ostatného majetku dodržiavanie interných predpisov.
 • Pracovný čas zamestnanca je tiež majetkom spoločnosti, zamestnanci ho preto nevyužívajú na vybavovanie súkromných záležitostí bez výslovného súhlasu nadriadeného.
 • V prípade preukázaného poškodenia alebo zneužitia majetku AG (vrátane know-how, úniku informácií v prospech konkurencie alebo tretích osôb, zneužitie vo vlastný prospech, strata a poškodenie hmotného majetku) úmyselným zavinením alebo nedbalým konaním, môže AG vymáhať od zamestnanca škodu, ktorá mu takýmto konaním vznikla.
 • Zamestnanec nesmie zneužiť majetok AG k vlastnému obohateniu, napríklad prisvojením si ceny alebo jej časti za tovar alebo službu a jej neodvedením do pokladne AG.

Používaním stránok prevádzkovaných Agglu súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Súhlasím Viac info